Verkiezingsprogramma

Stadspartij 2.png

 

 

Heerlen, januari 2018

 

Verkiezingsprogramma Stadspartij, het alternatief

 

Van en voor onze inwoners

 

Programma voor de periode 2018 - 2022

 

 

Stadspartij staat voor:

 

 • Leefbaarheid begint in de eigen straat en buurt;
 • Geen lastenverhogingen voor onze inwoners;
 • Maximale zorg voor werkgelegenheid;
 • Maximale voorzieningen inkomen en zorg voor iedereen die daar recht op heeft;
 • Goede bereikbaarheid voor een sterke economische structuur;
 • Samenwerken met andere gemeenten op basis van vrijwilligheid en te behalen winst;
 • Concentreren op kerntaken.

Inleiding

Stadspartij, constructief, deskundig, persoonlijk betrokken en altijd gericht op bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de periode 2018-2022 willen wij deel uitmaken van het college van B&W.

De Stadspartij is een sociaalliberale partij, die binnen de financiële mogelijkheden het maximale voor de inwoners van Heerlen wilt doen. Hierbij blijven wij wel met beide benen op de grond staan. Geen enorme projecten, maar samen met ondernemers en inwoners zorgen dat onze stad een leefbare stad is en blijft. Voorzieningen zullen op peil gehouden worden, maar daarbij moeten wij niet uit het oog verliezen dat Heerlen een middelgrote gemeente met bijna 90.000 inwoners is. Hierbij vervult Heerlen een duidelijke centrumfunctie voor de regio, daar waar centrumvoorzieningen geboden worden, die de gemeentegrens duidelijk overstijgen, zullen buurgemeenten hieraan ook een bijdrage moeten leveren.

Samenwerken met andere gemeenten moet zoveel mogelijk op de schaal van Zuid Limburg gebeuren. Voor Parkstad Limburg zien we alleen toekomst als het één grote gemeente wordt, daarom blijven wij streven naar herindeling, maar dan alleen op het niveau van heel Parkstad. Een sterke gemeente is ook een betere gesprekspartner voor de hele regio en voor de provincie. Herindeling op een kleinere schaal zien wij niet meer zitten.

Politiek moet zich in onze ogen bezighouden met keuzes, gebaseerd op argumenten. Vertaal dit naar de begrippen “Wonen, Werken en Welzijn” en je bent al een heel eind op weg.

 

 

 

 1. Leefbaarheid en welzijn

Leefbaarheid en welzijn zijn veelomvattende begrippen en worden door ieder individu afzonderlijk ook nog anders ervaren. Een gemeente kan ook maar deels bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van haar inwoners. De gemeente dient garant te staan voor het bijdragen aan een prettige woonomgeving, veiligheid en goede bereikbaarheid met voorzieningen in de buurt.

 


Woonomgeving

Wij vinden dat de woon en leefomgeving begint zodra je buiten de deur bent, de naaste buurt en de eigen wijk zijn belangrijk. Daarvoor vinden we dat buurt en wijk optimaal gefaciliteerd moeten worden.

Iedereen heeft recht op een schone en veilige woonomgeving. Openbare voorzieningen moeten daarbij voldoen aan kwaliteitseisen die passen in deze tijd. Wegen en openbaar groen moeten goed onderhouden worden. De wegenstructuur moet ook zodanig ingericht zijn, dat de veiligheid maximaal gewaarborgd wordt, dit geldt eveneens voor de trottoirs en dan nog nadrukkelijker in de woonwijken.

 

Voorzieningen

Heerlen Centrum is het koopcentrum voor de gehele regio. Voor dit centrum zal gezocht moeten worden naar een nieuw evenwicht. Het winkelgebied zal ingedikt moeten worden, waarbij naar een goede invulling van de aanloopstraten gezocht moet worden.

 

In de stadsdelen Hoensbroek, Heerlerheide en Heerlerbaan hebben we een stadsdeelcentrum.

De Woonboulevard is een cruciale economische trekker. Het is wenselijk om ook in wijken winkels te behouden, doch dat is een moeilijke opgave in een tijd van schaalvergroting. Toch willen we dat voor iedereen een winkelcentrum voor dagelijkse behoeften bereikbaar is in de buurt, minimaal in het eigen stadsdeel.

 

Naast winkels moet ook gezorgd worden dat door iedereen onderwijs genoten kan worden binnen redelijke afstanden. Ook moet men in de eigen vertrouwde omgeving de noodzakelijke ouderenzorg ter beschikking krijgen. De gemeente kan alleen faciliteren. Samen met de marktpartijen, onderwijs en maatschappelijke organisaties kan gewerkt worden aan een goed functionerende onderwijsboulevard en zorgboulevard.

Wonen, Werken en Welzijn dienen minimaal in elk stadsdeel in alle facetten mogelijk en aanwezig te zijn.

Sportgelegenheden en ontspanningsmogelijkheden

Ieder stadsdeel dient de beschikking te hebben of krijgen over een ruime sportaccommodatie. De Stadspartij streeft ernaar om deze accommodaties zo multifunctioneel mogelijk te maken. Wij zien in een clustering van vele sportverenigingen een duidelijke meerwaarde. Een sportcomplex heeft als primaire functie dat daar sportbeoefening mogelijk is en voor iedereen bereikbaar is. Daarnaast is er ook een duidelijk recreatieve functie, doordat de sportbeoefening ook toeschouwers trekt, die naar wedstrijden en trainingen komen kijken. Vele sportverenigingen vormen een bindende factor in een wijk, daarmee dient eveneens zoveel mogelijk rekening gehouden te worden.

Naast sportverenigingen zorgen ook alle andere verenigingen voor saamhorigheid in de samenleving. Verenigingen zijn het cement in een goed functionerende gemeenschap. Harmonieën, fanfares, koren, scouting, tuinverenigingen, carnavalsverenigingen en alle andere verenigingen verdienen dan ook dat de gemeente deze naar vermogen ondersteunt.

Extra aandacht verdienen de jongste en oudere inwoners van onze stad. Wij vinden dan ook dat de speeltuinen in onze gemeente zodanig ondersteund moeten worden, dat zij een veilige speelgelegenheid kunnen bieden aan onze kleinsten. Voor ouderen moeten er ontspanningsmogelijkheden en ontmoetingsplekken zijn, zodat ook deze kwetsbare groep zich thuis voelt in onze stad en vooral in de eigen wijk.

Ook de evenementen dragen bij aan een betere leefomgeving. Goed georganiseerde grote evenementen dragen bij aan het imago van de stad. Ook kleinere en wijkgerichte evenementen hebben positieve uitstraling in de omgeving. Evenementen verdienen derhalve onze steun. Dit kan materiële steun zijn, maar ook het anderszins faciliteren van de evenementen.

Handhaving

Wat wij als gemeente moeten handhaven zullen wij vol overgave doen volgens het principe ‘lik op stuk’. Laksheid in handhaving werkt criminaliteit in de hand en heeft direct invloed op de leefbaarheid, de openbare ruimten, het veiligheidsgevoel, het recreëren en op de economie. Wij pleiten voor meer politie, stadswachten en milieuambtenaren, die zich overigens snel zelf zullen terugverdienen. Ook pleiten we voor cameratoezicht overal waar dit noodzakelijk is.

Er mogen geen regels gesteld worden die we niet kunnen handhaven. Gedoogbeleid is slecht beleid! Regels die we niet willen of kunnen handhaven moeten we niet stellen en afschaffen. Dat zorgt ervoor dat er geen oerwoud aan regels is, waar verder toch niets mee gedaan wordt.

Handhaving en communicatie gaan hand in hand. Zo kun je via communicatie met de bewoners afspraken maken, indien men zeker weet dat schending van de afspraken door handhaving wordt gecorrigeerd. Naast meer handhavers vraagt deze aanpak ook om een kwaliteitsimpuls van de afdeling communicatie.

 

 1. Geen lastenverhoging voor onze inwoners

Vooral in tijden dat de gemeente moet bezuinigingen, is het niet gewenst dat de rekening hiervan bij de inwoners neergelegd wordt. Mocht er een dreigend tekort ontstaan dan kan de oplossing gezocht worden in het verbeteren van de doelmatigheid, zaken anders organiseren, projecten vertragen of de taken anders en soberder uit te voeren. De lokale heffingen mogen in onze ogen dan ook maar maximaal een inflatiecorrectie ondergaan. Gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke lastendruk voor onze inwoners. De gemeente moet zinnig en zuinig omgaan met de ter beschikking staande middelen.

Wij zijn voorstander van het principe dat de “vervuiler” betaalt. Dat wil zeggen dat heffingen daar waar mogelijk kostendekkend moeten zijn en dat de inwoner die gebruikt maakt van een faciliteit, ook daarvoor betaalt. De doelheffingen moeten gebruikt worden, waarvoor ze bedoeld zijn. Afvalstoffenheffing moet zoveel mogelijk berekend worden naar de hoeveelheid aangeboden afval. Dat kan door het vastrecht te verlagen en de prijs te verhogen voor de aangeboden hoeveelheid. Ook het rioolrecht moet kostendekkend zijn en mag niet oneigenlijk gebruikt worden.

 

 

 1. Werkgelegenheid

Wij zetten zwaar in op het ondersteunen van de economie, gericht op het bevorderen van de welvaart en het stimuleren van de werkgelegenheid.

Er moet een actief beleid gevoerd worden, om nieuwe bedrijven naar onze regio te halen en om bestaande werkgelegenheid te behouden. Alle ondernemingen moeten we koesteren door te zorgen voor een gunstig vestigingsbeleid en transparante regelgeving. Consistentie van beleid maakt het aantrekkelijker voor ondernemers om te investeren. De gemeente zal maximaal moeten inzetten op het faciliteren van ondernemers. Constructief overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is essentieel voor de toekomst van onze stad. Hierbij vergeten we niet dat de vraag naar technisch geschoold personeel voor o.a. bouw, zorg en ICT hand over hand toeneemt, waarbij invulling een probleem is. Wij zullen ons derhalve inzetten voor bijscholing, omscholing van groepen mensen die onvrijwillig werkloos zijn geworden.

Wij zien het MKB als de motor van de economie. Detailhandel hoort in de stads(deel)centra gevestigd te zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden. Ook hierbij is het noodzakelijk dat overheid en vertegenwoordigers van de ondernemers nauw contact houden.

Deze extra aandacht voor de economische ontwikkeling rechtvaardigt ook het uitgangspunt dat iedereen die dat kan, een passende tegenprestatie dient te leveren. Er kan dus van iedereen die een uitkering ontvangt een tegenprestatie gevraagd worden.

Cultuur heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Het kwaliteitsniveau moet gehandhaafd blijven, waarbij veel meer overgelaten moet worden aan het (culturele) ondernemerschap, in de wetenschap dat cultuur een aanjaagfunctie voor de economie kan zijn en een belangrijk aspect is bij de vestigingskeuze. Culturele instellingen en evenementen dienen echter ook zelf zorg te dragen voor een financieel sluitende begroting, waarbij niet alleen aan subsidies en overheidsbijdragen als inkomstenpost gedacht moet worden.

 1. Inkomen en zorg

De hoofdtaken van de gemeente op het gebied van Sociale Infrastructuur zijn: Armoedebestrijding, integraal Jeugdbeleid, integraal Ouderenbeleid, integraal Sportbeleid, Meedoen en Zorg en Buurtgericht Werken.

De inwoners van onze gemeente die het moeilijk hebben, omdat zij niet zelf in hun inkomsten kunnen voorzien of anderszins hulp nodig hebben, moeten op de maximaal mogelijke ondersteuning van de gemeente kunnen rekenen. Hierbij is het een taak van de gemeente om toe te zien dat eenieder datgene krijgt waar recht op is (maar ook niet meer dan dat). Zolang de rijksgelden onvoldoende zijn om de gevraagde zorg te verlenen, zal een keuze uit de lengte of de breedte gemaakt moeten worden. Of minder mensen krijgen de maximale zorg of meer mensen krijgen iets minder dan de maximale zorg. De Stadspartij kiest in den beginne dat iedereen krijgt waar recht op is. Als er dan verder gekozen moet worden, dan willen wij op basis van urgentie kiezen voor de maximale zorg. Hierbij vindt de Stadspartij het belangrijk dat de zorgverlening consistent en voor iedereen uitlegbaar plaatsvindt. Dit dient regelmatig getoetst en geëvalueerd te worden.

 1. Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van stad en regio is een belangrijke voorwaarde voor de versterking van de economische structuur.

Vooral voor een centrumgemeente is bereikbaarheid van belang. Meer mensen via het OV is het streven. Daarnaast moet ook de bereikbaarheid met de auto goed geregeld worden, waarbij tevens gezorgd moet worden voor voldoende parkeergelegenheid in en in de nabijheid van het centrum van de stad. Hierbij moet gestreefd worden naar een perfecte balans tussen parkeerdruk en het stimuleren van koopbezoek. In het centrum betekent dit dat er wel betaald parkeren moet zijn.

In de stadsdeelcentra mag geen betaald parkeren geïntroduceerd worden, daar kan met blauwe zones het gebruik van de beschikbare parkeerruimte gereguleerd worden. Om deze parkeermaatregels effectief te laten zijn, is handhaving zeker noodzakelijk.

Tevens vindt de Stadspartij dat de bereikbaarheid met fiets en bromfiets goed en veilig moet zijn. Dat kunnen we onder andere bereiken door goede fietspaden (ook schoon bij winterse omstandigheden) en fietsstallingen in het centrum van de stad. In de stadsdeelcentra moet gezorgd worden voor voldoende fiets- en bromfietsrekken, waar het rijwiel gestald kan worden en waar de mogelijkheid is om dit deugdelijk te beveiligen.

Voor voetgangers moeten we zorgen voor veilige oversteekplaatsen en het tijdig herstellen van gammele trottoirs.

 

 

 

 1. Samenwerken

Wij moeten niet schromen om zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden te zoeken. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot de schaal van “Parkstad”. Samenwerking biedt mogelijkheden efficiency te verhogen en kosten te verlagen. Dat moeten we zeker niet nalaten.

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen moet steeds de overweging gemaakt worden: “Wat kost het ons en wat levert het ons op?”. Alleen als het antwoord op deze vraag een positieve uitkomst laat zien, moeten we samenwerking zeker niet nalaten.

Gemeenschappelijke Regelingen zijn wat ons betreft te zien als een dienst die wij als gemeente inkopen. Door ons niet direct te bemoeien met de aansturing staan we ver genoeg van de materie af om een oordeel te vellen op basis van input en output.

Er moet wel sprake zijn van een duidelijke meerwaarde. Als deze vormen van samenwerken ons te veel kosten of te weinig opleveren, dan moeten wij er afscheid van nemen. Een klant tevredenheids onderzoek door de contractant zou standaard in de opdracht voor Gemeenschappelijke Regelingen of grotere externe opdrachten moeten worden opgenomen.

 

De Stadspartij heeft altijd aangegeven dat het streven naar herindeling op de schaal van Parkstad nagestreefd wordt. Afgelopen periode heeft de Stadspartij ook ingestemd met de voorgenomen herindeling op de schaal van Heerlen-Landgraaf. Dit zullen we niet meer doen. Alleen een herindeling van alle grote Parkstadgemeenten samen willen wij nog steunen, waarbij een toevoeging van de randgemeenten zoals Voerendaal of Simpelveld een optie is. Eén sterke gemeente met een grote omvang blijft ons streven. Deze grote gemeente “Parkstad” zal ook een betere gesprekspartner voor de provincie en rijksoverheid zijn.

 

 

 1. Kerntaken

De financiële mogelijkheden zijn de komende jaren beperkt voor Heerlen. Wij kiezen er daarom voor om ons te concentreren op onze kerntaken; Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Economische zaken, Sociale zaken en werkgelegenheid, Zorg, welzijn en volksgezondheid, Asielbeleid en integratie, Onderwijs, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Verkeer en vervoer, Milieubeheer, Cultuur, sport en recreatie.

 

De kerntaken van een gemeente dienen door een sterke, maar ook slanke gemeentelijke organisatie te worden uitgevoerd. Daar waar het beter en goedkoper kan, worden zaken uitbesteed, overige taken moeten we zelf uitvoeren.

Een transparante en servicegerichte overheid heeft ambtenaren nodig die willen kijken naar de kansen en die door hun leiding worden ondersteund in de verschuiving van uitvoering naar regie. Deze transparantie moet ook maximaal betracht worden door het openbaar bestuur. De Stadspartij vindt dat geheime stukken en geheime vergaderingen tot een minimum beperkt moeten worden. De raadsvergaderingen moeten voor een breed publiek toegankelijk worden door middel van uitzending op TV of minimaal via een livestream.

Slotopmerking

Het is een taak van de gemeente om te zorgen voor een prettige woonomgeving, gezonde leefomgeving, met voldoende bereikbare faciliteiten. Zorg ervoor dat algemeen gezegd kan worden:

“Heerlen is een fijne gemeente om in te wonen”.