Convent-leden

Conventleden zijn gewone leden die te kennen hebben gegeven rechtstreeks betrokken te willen zijn bij het uitzetten en vaststellen van het beleid dat door de Stadspartij Heerlen wordt gevoerd. Zie art 5 van het Huishoudelijk Regelement voor meer informatie.

Een Conventlid wordt benoemd door het Convent op voordracht van het Algemeen Bestuur;
Alvorens een lid tot Conventlid benoemd kan worden dient het ten minste drie (3) opeenvolgende vergaderingen van het Convent te hebben bezocht.
De bevoegdheden van een Conventlid zijn verder uitgewerkt in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement